Regulamin Sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SKLEP INTERNETOWY JEST DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM: POURLEFUTUR.COM

2. WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO JEST TEAM 369 SP. Z O.O.  Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY JANA PAWŁA II 3C/46, 80-462 GDAŃSK, NIP 584276313.

3. NINIEJSZY REGULAMIN JEST SKIEROWANY ZARÓWNO DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, JAK I DO KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU ONLINE

4. AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST DOBROWOLN

5. REGULAMIN JEST NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.INFORMACJE PREZENTOWANE W NASZYM SKLEPIE STANOWIĄ JEDYNIE ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO, KIEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO KLIENTÓW, A NIE OFERTĘ W MYŚL PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

 

DEFINICJE

AKCJA PROMOCYJNA– SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG, UREGULOWANE NA ZASADACH WYRAŻONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO, PROPONOWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W OKREŚLONYM CZASIE, Z KTÓRYCH KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ NA ZASADACH TAM OKREŚLONYCH, TAKIE JAK NA PRZYKŁAD OBNIŻENIE CENY ZA PRODUKT LUB ZESTAW PROMOCYJNY, CZY TEŻ OBNIŻENIE / BRAK KOSZTÓW WYSYŁKI. SZCZEGÓŁY AKCJI PROMOCYJNEJ REGULUJE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI UDOSTĘPNIONYMI W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO.

CENA – OKREŚLONA W ZŁOTYCH POLSKICH.

KLIENT – (1) OSOBA FIZYCZNA; ALBO DZIAŁAJĄCA PRZEZ OSOBĘ UMOCOWANĄ (2) OSOBA PRAWNA; ALBO (3) JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ; POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH. W PRZYPADKU GDY KLIENTEM JEST OSOBA FIZYCZNA O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, ZOBOWIĄZUJE SIĘ ONA UZYSKAĆ PRAWNIE SKUTECZNĄ ZGODĘ SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG/UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ OKAZAĆ TAKĄ ZGODĘ NA KAŻDE ŻĄDANIE SPRZEDAWCY, PRZY CZYM CO DO ZASADY UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAJĄ CHARAKTER UMÓW POWSZECHNIE ZAWIERANYCH W DROBNYCH BIEŻĄCYCH SPRAWACH ŻYCIA CODZIENNEGO.

KONSUMENT – OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA ZAKUPU NA SKLEPIE

KONTO KLIENTA – USŁUGA ELEKTRONICZNA; OZNACZONY INDYWIDUALNĄ NAZWĄ (LOGINEM) I HASŁEM PODANYM PRZEZ KLIENTA ZBIÓR ZASOBÓW W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SPRZEDAWCY, POZWALAJĄCY NA KORZYSTANIE PRZEZ KLIENTA Z DODATKOWYCH FUNKCJONALNOŚCI/USŁUG. KLIENT UZYSKUJE DOSTĘP DO KONTA ZA POMOCĄ LOGINU I HASŁA. KLIENT LOGUJE SIĘ NA SWOJE KONTO PO DOKONANIU REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM. KONTO UMOŻLIWIA ZAPISYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O DANYCH ADRESOWYCH KLIENTA DO WYSYŁKI PRODUKTÓW, ŚLEDZENIE STATUSU ZAMÓWIENIA, DOSTĘP DO HISTORII ZAMÓWIEŃ ORAZ INNYCH USŁUG UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ. 

KOSZYK – USŁUGA UDOSTĘPNIANA KAŻDEMU KLIENTOWI, KTÓRY KORZYSTA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU MU ŁATWEGO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEDNEGO LUB KILKU PRODUKTÓW, WPISANIA KODÓW RABATOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH OBNIŻENIE CENY NA ZASADACH OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI REGULAMINAMI AKCJI PROMOCYJNYCH, WYŚWIETLENIA PODSUMOWANIA CENY  PRODUKTÓW.

LOGIN – ADRES E-MAIL KLIENTA PODANY W RAMACH SKLEPU PODCZAS TWORZENIA KONTA.

NEWSLETTER – USŁUGA ELEKTRONICZNA, KTÓRA UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KORZYSTAJĄCYM Z NIEJ KLIENTOM OTRZYMYWANIE OD SPRZEDAWCY CYKLICZNYCH INFORMACJI W SZCZEGÓLNOŚCI O PRODUKTACH.

PRODUKT – DOSTĘPNA W SKLEPIE INTERNETOWYM RZECZ RUCHOMA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ, ZA OPŁATĄ CENY.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA WYRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIĄ WOLĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ SKŁADANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ, OKREŚLAJĄCE PRODUKT, CO DO KTÓREGO KLIENT SKŁADA OFERTĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DANE KLIENTA KONIECZNE DLA EWENTUALNEGO ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY. ZAMÓWIENIE KAŻDEGO PRODUKTU BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO NIEZALEŻNA OFERTA KLIENTA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (UŁATWIENIE TECHNICZNE). PODCZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, SPRZEDAWCA W RAMACH FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POURLEFUTUR.COM Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN MOŻE UZALEŻNIĆ ZAWARCIE JEDNEJ UMOWY SPRZEDAŻY DLA KILKU PRODUKTÓW W RAMACH ZESTAWU PROMOCYJNEGO, Z UWAGI NA BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK POMIĘDZY PRODUKTAMI. ZAMÓWIENIU MOŻE ZOSTAĆ NADANY JEDEN NUMER, A WSZYSTKIE OFERTY BĘDĄ PROCEDOWANE RÓWNOLEGLE. AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA OZNACZA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NABYĆ PRODUKTY, CZYLI ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ SPRZEDAŻY: 

1. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA ORAZ SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM SĄ OKREŚLONE NA STRONIE PRODUKTU LUB W INNY WŁAŚCIWY DLA DANEGO PRODUKTU SPOSÓB, W RAMACH SKLEPU ONLINE.

2. W RAMACH ROZWOJU DOSTĘPNYCH W SKLEPIE ONLINE  USŁUG ORAZ Z UWAGI NA ICH SPECYFIKĘ, SPRZEDAWCA MOŻE WPROWADZIĆ OGRANICZENIA CO DO SPOSOBÓW SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA OKREŚLONE PRODUKTY. W PRZYPADKU SKŁADANIA KILKU ZAMÓWIEŃ JEDNOCZEŚNIE, Z KTÓRYCH WOBEC PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO ZASTOSOWANIE ZNAJDUJE OGRANICZENIE, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, MOŻE TO WPŁYNĄĆ NA DOSTĘPNOŚĆ SPOSOBÓW SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ RÓWNIEŻ DLA POZOSTAŁYCH Z NICH.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU  ZAMÓWIENIA NA SKLEPIE.

4.SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA KLIENTOWI ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA SKLEPIE ONLINE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

KLIENT DODAJE WYBRANY/E PRODUKT/Y DO KOSZYKA PO CZYM PRZECHODZI DO FORMULARZA ZAMÓWIENIA.
KLIENT POSIADAJĄCY KONTO POTWIERDZA W FORMULARZU ZAMÓWIENIA AKTUALNOŚĆ DANYCH KONIECZNYCH DO ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE POSIADA KONTA MUSI SAMODZIELNIE WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE JEGO DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY. W KAŻDYM PRZYPADKU PODANIE NIEAKTUALNYCH LUB NIEPRAWDZIWYCH DANYCH KLIENTA MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ REALIZACJĘ UMOWY. W FORMULARZU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNE JEST PODANIE PRZEZ KLIENTA NASTĘPUJĄCYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KLIENTA: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ), ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UMOWY SPRZEDAŻY: PRODUKT/Y, ILOŚĆ PRODUKTU/ÓW, W RAZIE DOSTĘPNOŚCI RODZAJ, KOLOR I ROZMIAR PRODUKTU, MIEJSCE I SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTU/ÓW, SPOSÓB PŁATNOŚCI. W WYPADKU KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI NIEZBĘDNE JEST TAKŻE PODANIE FIRMY, A JEŚLI ZAŻĄDALI ONI W RAMACH FORMULARZA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT, RÓWNIEŻ NUMERU NIP. W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW – KLIENTÓW, SPRZEDAWCA MOŻE PROSIĆ O WSKAZANIE NUMERÓW PKD PRZEDSIĘBIORCY.

KLIENT WYBIERA JEDEN Z UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ SPOSOBÓW DOSTAWY W PANELU ZAMÓWIENIA .

KLIENT WYBIERA SPOSÓB ZAPŁATY CENY I EWENTUALNYCH POZOSTAŁYCH WSKAZANYCH W FORMULARZU ZAMÓWIENIA SUMARYCZNYCH KOSZTÓW REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY.

KLIENT PRZESYŁA SPRZEDAWCY ZAMÓWIENIE . W PRZYPADKU KLIENTA, KTÓRY NIE POSIADA KONTA I NIE AKCEPTOWAŁ WCZEŚNIEJ REGULAMINU, WYMAGANA JEST AKCEPTACJA REGULAMINU.

W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU POTWIERDZAJĄCEGO ZAMÓWIENIE KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO KORYGOWANIA WPROWADZONYCH DANYCH W RAMACH PANELU „KOSZYK” POPRZEZ DODANIE LUB USUNIĘCIE DANEJ POZYCJI Z KOSZYKA. USUNIĘCIE DANEJ POZYCJI MOŻE SPOWODOWAĆ AUTOMATYCZNIE USUNIĘCIE RÓWNIEŻ INNEJ POZYCJI Z KOSZYKA Z UWAGI NA BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK POMIĘDZY PRODUKTAMI.

W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO SPOSOBU ZAPŁATY, KLIENT MOŻE ZOSTAĆ PRZEKIEROWANY DO STRON ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH. W TYM PRZYPADKU KLARNA 

DOSTAWA PRODUKTU 

1.DOSTAWA PRODUKTU DO KLIENTA JEST ODPŁATNA.

2. DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY MOGĄ ZALEŻEĆ OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI LUB PRODUKTU. DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE W PRZYPADKU SKŁADANIA KILKU ZAMÓWIEŃ JEDNOCZEŚNIE, W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWAGI NA PRODUKTY NIMI OBJĘTE.

3.NA ŁĄCZNY TERMIN OCZEKIWANIA NA OTRZYMANIE PRZEZ KLIENTA PRODUKTU  SKŁADA SIĘ CZAS PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA DO WYSYŁKI PRZEZ SPRZEDAWCĘ (1-2 DNI ROBOCZE) ORAZ CZAS DORĘCZANIA PRODUKTU PRZEZ PRZEWOŹNIKA (ZWYKLE 1-3 DNI ROBOCZYCH OD DATY WYSŁANIA). OKRES PRZYGOTOWYWANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

REKLAMACJE 

1.KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM JEST UPRAWNIONY DO DOKONANIA REKLAMACJI ZAKUPIONEGO PRODUKTU. PRAWA ZAWARTE W PKT. 7 PRZYSŁUGUJĄ RÓWNIEŻ PRZEDSIĘBIORCOM – KONSUMENTOM.

2.PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA) SĄ OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY KODEKS CYWILNY, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART. 556 I NASTĘPNYCH KODEKSU CYWILNEGO.

3.SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD.

4. REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA NA PRZYKŁAD

5. PISEMNIE NA ADRES SPRZEDAWCY;

6. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAIL: IWONA@POURLEFUTUR.COM 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.KLIENT, BĘDĄCY KONSUMENTEM, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE ODSTĄPIĆ OD NIEJ BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW, POZA TYMI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA, W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OBJĘCIA W POSIADANIE ZAKUPIONEGO PRODUKTU („USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA”). REGULACJE NINIEJSZEJ POLITYKI ZWROTÓW DOTYCZĄ RÓWNIEŻ PRZEDSIĘBIORCY – KONSUMENTA,  KTÓRY OŚWIADCZA, ŻE KORZYSTA Z UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA PODSTAWIE ART. 38A USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 287 ZE ZM.), GDYŻ ZAWARŁ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, A SAMA UMOWA NIE POSIADA DLA NIEGO CHARAKTERU ZAWODOWEGO.

2. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ZŁOŻENIE PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ – KONSUMENTA OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY PRZED JEGO UPŁYWEM. KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ JAKIEKOLWIEK JEDNOZNACZNE OŚWIADCZENIE, W KTÓRYM POINFORMUJE O SWOIM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OKREŚLA DOKUMENT „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

2. ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ OKREŚLA DOKUMENT „POLITYKA COOKIES”.